Ako získam dotáciu na solárne kolektory

Ako získam dotáciu na solárne kolektory

Zrejme každý z nás už počul, alebo prišiel do kontaktu s témou využívania prírodných zdrojov energie, za čerpanie ktorých nebudeme dostávať faktúry. Energia získaná zo slnka je bezplatná a ekologická. Solárne  kolektory sú zariadenia, ktoré využívajú energiu dopadajúceho slnečného žiarenia a efektívne ju využívajú na ohrev vody.  Množstvo celkovo získanej energie a tým aj návratnosť Vašich investícií však závisí od viacerých faktorov, (celková plocha panelov – kolektorov,  poloha a orientácia ku svetovým stranám,  sklon…),  ale taktiež od efektivity využitia – teda spôsob, akým dokážeme energiu využiť. V praxi ide o to, či získaná energia je reálne využitá, napr. v spotrebe teplej vody  v každodennom režime.

Rozhodnutiu realizovať solárne kolektory  by malo predchádzať posúdenie nasledovných pre a proti :

Je to vhodné keď:

  • Existuje možnosť zapojiť kolektory do existujúceho systému, alebo s nimi počítate v projekte novostavby.
  • Ide o domácnosť s viacerými užívateľmi a pravidelným využitím získanej tepelnej energie – predpoklad rýchlejšej návratnosti vstupných investícií
  • Máme predpoklady na získanie dotácie na zrealizovanie solárnych kolektorov

Nie je vhodné ak :

  • Ide o zlú – nevhodnú orientáciu a polohu objektu na osadenie kolektorov z dôvodu zatienenia.
  • Technologicky ide o komplikované umiestnenie technológie.
  • Medzi plochou na umiestnenie kolektorov a ohrievačom teplej vody je veľká vzdialenosť.
  • Ide o málo využívaný objekt

Na začiatku tiež potrebujeme poznať  základné podmienky, ktoré sú dôležité na získanie dotácie.

Pre koho sú dotácie určené?

Cieľom národného projektu je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE (obnoviteľné zdroje energie) s celkovým inštalovaným výkonom do 10kW v súlade s národným projektom. Výška finančných príspevkov, ktorá bola vyčlenená pre tento projekt bola stanovená na sumu 115 miliónov €, pričom v prvej fáze prebiehajúcej do konca roku 2018, bude k dispozícií suma v hodnote 45 miliónov €. Pre získanie dotácie nesmie byť rodinný dom vo vlastníctve ani v spoluvlastníctve právnickej osoby. Taktiež nesmie byť vedený v majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu a nesmie v ňom byť  využívaných viac ako 15 % podlahovej plochy pre podnikanie. Tieto pravidlá platia aj pre bytové domy, kde môžu byť ich vlastníkmi obec alebo vyšší územný celok, keďže solárne panely sú investíciou na desiatky rokov a často sú vstavané  priamo do strešnej krytiny.

Na aké zariadenia sa dotácie vlastne vzťahujú?

Dotácie je možné využiť pre niekoľko tipov zariadení, ktoré možno použiť na rodinné alebo bytové domy a rozdeľujeme ich do dvoch hlavných kategórií. Vo všeobecnosti sa jedná o zariadenia pre výrobu elektriny s výkonom do 10 kW a zariadenia, ktoré pokrývajú potrebu tepelnej energie pre budovu obývanú fyzickými osobami. Solárne kolektory sú zariadením z druhej kategórie, ktoré pokrýva potrebu energie pre bývanie. Solárny kolektor je napojený na zásobník úžitkovej vody alebo na vykurovací systém.

Spôsob získania a forma dotácie

Predovšetkým je potrebné, aby si domácnosť – záujemca o OZE vybral zo zoznamu Oprávnených zhotoviteľov firmy vo svojom okolí, ktoré mu spracujú cenové ponuky na zariadenie o ktoré má záujem. Zhotovitelia musia mať uzatvorenú zmluvu so SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra) a ich zoznam je na internetovej stránke. Z cenových ponúk od zhotoviteľov si vyberie tú, ktorá najlepšie spĺňa jeho požiadavky. Na jej základe vyplní formulár žiadosti o vydanie poukážky, ktorý je dostupný na stránke www.zelenadomacnostiam.sk. V žiadosti je potrebné uviesť typ zariadenia ktoré je uvedené v cenovej ponuke spolu s ďalšími požadovanými údajmi. Poukážku môže domácnosť dostať za podmienky, že je vyhlásené kolo na vydávanie poukážok a  neboli ešte prečerpané všetky prostriedky určené na dané kolo a žiadosť bude správne vypísaná.  SIEA zašle na adresu domácnosti zmluvu s poukážkou a príslušné čestné vyhlásenia. Úradne overenú Zmluvu s poukážkou a čestné vyhlásenia v jednom vyhotovení je potrebné odovzdať neodkladne (najneskôr do 30 dní) do rúk vybraného Zhotoviteľa.  Najneskôr pri odovzdávaní poukážok domácnosť podpíše so Zhotoviteľom zmluvu o inštalácii zariadenia. Poukážka je platná až po registrácii v systéme Zelená domácnostiam, ktorú vykoná Zhotoviteľ.

V tomto okamihu je možné začať s inštaláciou zariadenia, ktoré musí byť ukončené 6 mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke.

Domácnosť zaplatí cenu, ktorá je tvorená celkovou cenou diela zníženou o sumu uvedenú na poukážke.

Čo sa týka hodnôt jednotlivých poukážok, záleží to od inštalovaného výkonu a sadzby za inštalovaný kW výkonu zariadenia. Napríklad pri  solárnych kolektoroch je to hodnota 1750 €.

Na čo si dať pozor?

Predovšetkým treba byť obozretný pri výbere zhotovovateľov a pri podpise zmluvy, ktorá je po podpise záväzná. Správne vyplniť žiadosť o poukážku, hlavne typ zariadenia, výkon, prípadne počet kusov a uviesť číslo listu vlastníctva k domu nie k pozemku. Zároveň si treba dávať pozor, aby bola vydaná poukážka platná. Domácnosť musí poukážku uplatniť u oprávneného zhotoviteľa, s ktorým má uzavretú zmluvu o inštalácií zariadenia, a to najneskôr do 30 dní od dátumu vydania poukážky, ktorý je uvedený na poukážke. Inštalácia samotného zariadenia musí byť hotová do 6 mesiacov od zaslania poukážky.

Národný projekt Zelená domácnostiam umožňuje domácnostiam získať príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.  Žiadosť o poukážku je možné vyplniť len v prípade, ak je otvorené aktuálne kolo určené pre daný región a zariadenie. Informácia o termíne vyhlásenia kola bude zverejnená na internetových stránkach www.zelenadomacnostiam.sk  a www.siea.sk.

Záverom :

Ako je zrejmé, celý proces získania dotácie nie je úplne jednoduchá záležitosť. Pre podrobnejšie informácie o postupe navštívte stránku http://zelenadomacnostiam.sk/sk/ziadost-o-poukazku/, kde sa dozviete ako presne postupovať, pričom Bramac, ako Oprávnený zhotoviteľ  Vám navrhne vhodné riešenie,  pomôže a poradí pri vyplnení žiadosti a celkovej realizácii  až po získanie samotnej dotácie.

The following two tabs change content below.
Zdenko Francisty
V rokoch 1981 - 1985 absolvoval štúdium na Stavebnej fakulte SVŠT Bratislava - odbor konštrukcie a dopravné stavby, v roku 2002 doplnil štúdium znalectva - odbor Stavebníctvo. Od roku 1992 podniká v stavebníctve, spoluzakladateľ a člen združenia stavebnín Svet striech a od roku 2014 predsedom predstavenstva BigMat Slovakia - členom medzinárodnej aliancie stavebnín na Slovensku. Svoje odborné a manažérske znalosti a skúsenosti rozširuje aj formou spolupráce s medzinárodnou alianciou stavebnín - BigMat International a to najmä v oblasti nových trendov manažmentu a riadenia predaja v oblasti stavebného priemyslu. Pôsobí ako riadiaci pracovník, v praxi má na starosti vedenie aliancie BigMat Slovakia.
Zdenko Francisty
V rokoch 1981 - 1985 absolvoval štúdium na Stavebnej fakulte SVŠT Bratislava - odbor konštrukcie a dopravné stavby, v roku 2002 doplnil štúdium znalectva - odbor Stavebníctvo. Od roku 1992 podniká v stavebníctve, spoluzakladateľ a člen združenia stavebnín Svet striech a od roku 2014 predsedom predstavenstva BigMat Slovakia - členom medzinárodnej aliancie stavebnín na Slovensku. Svoje odborné a manažérske znalosti a skúsenosti rozširuje aj formou spolupráce s medzinárodnou alianciou stavebnín - BigMat International a to najmä v oblasti nových trendov manažmentu a riadenia predaja v oblasti stavebného priemyslu. Pôsobí ako riadiaci pracovník, v praxi má na starosti vedenie aliancie BigMat Slovakia.

0 Komentárov

Odpovedať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*