Podmienky používania portálu

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné podmienky pre servery prevádzkované spoločnosťou BigMat Slovakia družstvo (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Používateľov Serverov pri poskytovaní a využívaní Služieb na Serveroch.
 2. Prevádzkovateľom Serverov a poskytovateľom Služieb na Serveri je obchodná spoločnosť BigMat Slovakia družstvo, so sídlom Za Hronským mostom 4750/16A, 960 01  Zvolen, IČO: 47 815 400, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Dr, vložka č.: 466/S (ďalej len „Prevádzkovateľ“), pokiaľ Podmienky neustanovujú inak.
 3. Serverom sú všetky verejné webové lokality, dostupné cez domény, ktorých držiteľom je Prevádzkovateľ alebo tretia osoba na základe osobitného vzťahu s Prevádzkovateľom (ďalej len „Tretia osoba“) a prostredníctvom ktorých Prevádzkovateľ alebo Tretia osoba poskytuje používateľom služby (ďalej len „Server“ alebo „Servery“).
 4. Služby poskytované Prevádzkovateľom alebo Treťou osobou na jednotlivých Serveroch predstavujú najmä vyhľadávanie, spracovanie, zhromažďovanie, uchovávanie a prenos dát, pričom sú jednotlivým používateľom poskytované bezplatne, a to na komerčné aj nekomerčné účely, pokiaľ nie je ďalej v týchto Podmienkach alebo v osobitných podmienkach každého Serveru uvedené inak (ďalej len „Služba“ alebo „Služby“).
 5. Používateľom serverov je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na akýkoľvek Server Prevádzkovateľa a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom alebo Treťou osobou na Serveri (ďalej len „Používateľ“ alebo „Používatelia“); využívanie Služieb nie je podmienené registráciou, pokiaľ Podmienky alebo osobitné podmienky každého Servera neurčia inak.
 6. Príslušným orgánom kontroly poskytovania týmito Podmienkami upravených a s nimi súvisiacich Služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, ………………. (ďalej len „SOI“), pokiaľ Podmienky alebo osobitné podmienky používania služieb jednotlivých Serverov (ďalej len „Osobitné podmienky“) neurčia inak.

II. Základné podmienky využívania Služieb

 1. Využívaním Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom Používateľ súhlasí s týmito Podmienkami ako aj Osobitnými podmienkami, ak Služby osobitných Serverov využíva. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito Podmienkami, prípadne s Osobitnými podmienkami nesmú využívať Služby poskytované Prevádzkovateľom, na ktoré sa vzťahujú tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky.
 2. Služby Prevádzkovateľa sú zo strany Používateľov využívané na vlastné riziko, čím Používatelia berú na vedomie, že môžu byť pri týchto Službách vystavení rôznym obsahom, ktoré môžu byť pre niektorých Používateľov nevhodné, neslušné alebo urážajúce.
 3. Pokiaľ Používateľ v súvislosti s využívaním Služieb odovzdá Prevádzkovateľovi elektronicky, poštou či akýmkoľvek iným spôsobom svoje názory, prejavy, podnety, pripomienky, texty, obrázky, videá alebo iné príspevky (ďalej len „Príspevky“ alebo aj „Príspevok“), týmto súhlasí s použitím Príspevkov Prevádzkovateľom za účelom propagácie vlastných produktov alebo služieb. V prípade, ak obsah Príspevkov spadá pod ochranu duševného vlastníctva, Používateľ týmto v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Autorský zákon“ alebo „AZ“) udeľuje bezplatný, nevýhradný, ďalej prenositeľný, vecne a miestne neobmedzený súhlas na použitie Príspevkov. Platnosť uvedeného súhlasu je obmedzená dobou trvania zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom. Odovzdaním Príspevkov Používateľom podľa predchádzajúcej vety však Prevádzkovateľovi nevzniká žiadna povinnosť tieto Príspevky akokoľvek použiť a je oprávnený tieto Príspevky kedykoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť zo Serverov, ak osobitné podmienky neustanovujú inak.
 4. Používateľ týmto vyslovuje v súlade s § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) súhlas s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na Serveroch Prevádzkovateľa. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Prevádzkovateľ. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e-mailov alebo SMS správ môže Používateľ kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi zaslaním e-mailu na adresu info@strechaonline.sk (alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky) alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia Serverov, ktorých je majiteľom alebo ku ktorým má iné práva.

III. Ochrana osobných údajov a súkromia Používateľov

 1. Za účelom poskytovania Služieb Používateľovi budú v nevyhnutnom rozsahu spracované údaje uvedené Používateľom pri registrácii, ako i údaje vložené Používateľom pri poskytovaní jednotlivých Služieb vzťahujúce sa k predmetu plnenia Služby (napr. Príspevky, platobné údaje Používateľa). Ak Používateľ nesúhlasí s poskytnutím svojich údajov za týmto účelom, objektívne a technicky nie je ani možné poskytnutie Služieb Prevádzkovateľom alebo Treťou osobou. Tento rozsah údajov je Prevádzkovateľ zároveň oprávnený spracovať i v prípade ochrany svojich práv v prípadnom spore s Používateľom ako i v prípade, ak mu poskytnutie údajov ukladá zákon.
 2. Prevádzkovateľ je v súlade s § 62 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách oprávnený používať kontaktné informácie Používateľa, ktoré získal pri poskytovaní Služieb za účelom šírenia elektronickej pošty pri propagácii vlastných podobných produktov a služieb. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e-mailov alebo SMS správ môže Používateľ kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi zaslaním e-mailu na adresu info@strechaonline.sk. (alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky) alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy. Používateľ súhlasí so spracovaním svojich ďalších údajov, ktoré Prevádzkovateľ získa pri poskytovaní Služieb za účelom adresnej ponuky tovarov alebo služieb Prevádzkovateľa alebo zákazníkov Prevádzkovateľa. Toto spracovanie údajov je dobrovoľné, súhlas so spracovaním údajov je možné kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailovej správy na adresu info@strechaonline.sk, v ktorej Používateľ uvedie, že odvoláva svoj súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom adresnej ponuky tovarov alebo služieb. Súhlas sa udeľuje na dobu trvania zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom.
 3. Údaje o Používateľoch použije Prevádzkovateľ výlučne v medziach a v súlade s ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a týchto Podmienok. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré si Používateľ zadal sám pri registrácii, a to v rozsahu uvedenom v registračnom formulári (prihlasovacie meno, dátum narodenia, e-mailová adresa a telefónne číslo Používateľa, ktorý je fyzickou osobou), prípadne údaje, ktoré ukladá Používateľ sám pri využívaní Služieb. Prevádzkovateľ uchováva aj iné ako osobné údaje, a to napr. názov spoločnosti, IČO, emailová adresa a telefónne číslo Používateľa, ktorý je právnickou osobou, a súkromné údaje (iné ako osobné údaje), ktorými sú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným Používateľom alebo nie sú inak zdieľané (napríklad údaje, pri ktorých bolo používateľom uvedené „nezverejniť“ a pod.) a pošta, a to aj v prípade, ak je zdieľaná. IP adresa počítača a časy prístupov (Logy) používateľa sa nepovažujú za súkromný údaj Používateľa.
 4. Používateľ si je vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti s niektorými (najmä inzertnými a sociálnymi) Službami, poskytovanými na Serveroch, sprístupnené resp. zverejnené iným osobám, t.j. iným Používateľom za účelom poskytovania Služieb alebo poskytnuté partnerským subjektom – sprostredkovateľom v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. Sprostredkovatelia sú vyberaní Prevádzkovateľom s náležitou starostlivosťou pri rešpektovaní zákonných ustanovení. Používateľ sa môže oboznámiť so sprostredkovateľmi, s ktorými Prevádzkovateľ spolupracuje v súlade s týmto bodom podmienok.
 5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov, uverejnených na Serveroch v súlade s ust. Zákona o ochrane osobných údajov a/alebo údajov, ktoré Používateľ sám uverejní a stanú sa teda verejne prístupnými.
 6. Používateľ ako dotknutá osoba je oprávnený požadovať na základe písomnej žiadosti informácie o osobných údajoch ohľadom jeho osoby v zmysle ust. § 28 Zákona o ochrane osobných údajov. Pristúpením k týmto Podmienkam Používateľ vyhlasuje, že bol poučený ohľadom práv dotknutej osoby. Poučenie o právach dotknutej osoby je pre Používateľa prístupné (doplniť), a Používateľ prehlasuje, že sa s ním oboznámil.
 7. V záujme optimalizácie a zlepšenia kvality poskytovaných služieb Prevádzkovateľ zbiera od návštevníkov svojich portálov niektoré informácie ako sú napr. IP adresy, cookies, ktoré nevedú k identifikácii jednotlivca. Súbormi cookies sa rozumejú malé jednotky údajov skladované prehliadačom na pevnom disku počítača Používateľa. Prevádzkovateľ využíva súbory cookies za účelom skvalitnenia svojich Služieb. V prípade, ak si Používateľ neželá používať súbory cookies je potrebná konfigurácia prehliadača Používateľa, tak aby všetky súbory cookies vymazával z pevného disku počítača Používateľa, resp. aby prehliadač blokoval súbory cookies alebo aby Používateľa upozorňoval na uloženie súborov cookies.

IV. Registrácia a prihlásenie Používateľa

 1. Využívanie Služieb Serverov nie je podmienené registráciou v systéme Serverov Prevádzkovateľa, pokiaľ tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky neustanovujú inak. Registrovaný Používateľ má k dispozícii ďalšie možnosti a služby oproti Používateľom, ktorí nie sú na Serveroch registrovaní.
 2. Informácie, ktoré Používateľ vyplní na Serveroch v registračnom formulári musia byť v súlade so skutočnosťou. Registrovaný Používateľ je povinný v prípade zmeny akéhokoľvek registračného údaju opraviť tento údaj v profile Používateľa bez zbytočného odkladu. Kontaktné údaje môže Používateľ kedykoľvek upraviť, a to v položke „Upraviť údaje“ užívateľského menu.
 3. V prípade nevyplnenia pravdivých údajov môže byť registrácia Používateľa Prevádzkovateľom zrušená.
 4. Prevádzkovateľ zriadi každému registrovanému Používateľovi používateľský účet na doméne strechaonline.sk (ďalej len „Používateľské konto“). Používateľ sa do svojho Používateľského konta prihlasuje prostredníctvom prihlasovacieho mena (ďalej len „UserID“) a hesla. UserID slúži ako unikátny identifikátor každého Používateľa, pod ktorým sa Používateľ prihlasuje do systému Serverov.
 5. Používateľ môže Používateľské konto a Služby začať využívať bezodkladne po vyplnení kontaktných údajov, s výnimkou ak Osobitné podmienky ustanovujú inak.
 6. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie hesla k svojmu UserID. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho Používateľského konta.
 7. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho Používateľského konta a svojich údajov.
 8. Údaje, ktoré sú viazané k Používateľskému kontu (ako aj prístupové heslo) je možné meniť iba v profile tohto Používateľského konta.

V. Zrušenie registrácie

 1. Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ môže jeho Používateľské konto kedykoľvek v súlade s týmito Podmienkami resp. Osobitnými podmienkami zrušiť alebo zamedziť prístup Používateľovi, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže učiniť najmä na základe:
 • porušenia zákonov a právnych noriem SR a Európskej únie Používateľom;
 • porušenia týchto Podmienok alebo Osobitných podmienok Používateľom;
 • absencie aktivity Používateľského konta po prvej registrácii (v prípade, ak nebolo Používateľské konto použité ani raz počas 21 dní od prvého odhlásenia po novej registrácii konta)
 • dlhodobej absencie aktivity Používateľského konta (v prípade, ak nebolo Používateľské konto použité počas 3 rokov od posledného odhlásenia);
 • na vlastnú žiadosť Používateľa spôsobom uvedeným priamo v profile Používateľa;
 • z dôvodu poškodzovania Prevádzkovateľa alebo iného Používateľa;
 1. Prevádzkovateľ udržuje po zrušení Používateľského konta, informácie zadané Používateľom na Server po dobu potrebnú na výmaz informácií zo Servera, vyplývajúcu z technického nastavenia fungovania procesu odstraňovania údajov po zrušení konta (ide najmä o IP adresu počítača a časy prístupov – logy Používateľa). Po zrušení registrácie Používateľa zároveň na Serveri zostávajú aj všetky príspevky Používateľa, ktoré boli a sú verejne prístupné (ako napr. príspevky v diskusných fórach, hodnotenia, komentáre) ako aj súkromné príspevky, resp. korešpondencia Používateľa s ostatnými Používateľmi, ktorých registrácia nebola zrušená.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odoprieť alebo obmedziť Používateľovi prístup na Servery, alebo odstrániť akýkoľvek Príspevok Používateľa (inzeráty, hodnotenia, atď.) zo systému, a to hlavne z dôvodu poškodzovania Poskytovateľa, iného Používateľa alebo porušenia Podmienok.

VI. Práva a povinnosti Používateľa

 1. Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní Služieb sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, všeobecne záväznými právnymi predpismi štátu, v ktorom sa nachádza a/alebo so všeobecnou morálkou, najmä nesmie žiadnym spôsobom:
 • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
 • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
 • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
 • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
 • ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav ;
 • odosielať príspevky s erotickým obsahom ;
 • propagovať detskú pornografiu;
 • otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;
 • otvorene alebo skrytou formou robiť reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám;
 • propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb;
 • otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať;
 • propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;
 • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu priniesť inému subjektu neoprávnený prospech alebo výhodu;
 • rozširovať obsah stránok Prevádzkovateľa, najmä nie je oprávnený obsah stránok kopírovať, meniť, šíriť alebo akokoľvek inak s ním nakladať za účelom jeho komerčného využitia, s výnimkou nakladania s Príspevkami a vlastným obsahom Používateľa, pokiaľ medzi Používateľom a Prevádzkovateľom neexistuje iná dohoda;
 • obchádzať vyššie uvedené zákazy.
 1. Používateľ sa nesmie snažiť brániť v diskusii na Serveroch ostatným Používateľom, prípadne ju narúšať. Používateľ nesmie obťažovať ostatných Používateľov.
 2. Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na Servery len také Príspevky, ku ktorých obsahu má autorské práva resp. súhlas autora na ich použitie.
 3. Používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať Služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 4. Používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na Servery ako iný Používateľ a ani inak poškodzovať ďalších Používateľov alebo iné osoby. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať Prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Používateľ nesmie na Serveroch propagovať Služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k Prevádzkovateľovi.
 5. Používateľ sa zaväzuje, že:
 • nebude robiť nič v snahe odstrániť, respektíve zabraňovať zobrazovaniu reklamy na Serveroch,
 • si nebude vypínať zobrazovanie obrázkov na Serveroch
 1. Používateľ súhlasí s tým, že:
 • mu bude zobrazovaná reklama na Serveroch,
 • mu budú rozposielané reklamné e-maily v súlade s článkom II ods. 5 týchto Pravidiel, prípadne iný obsah.
 1. Používateľ má právo kedykoľvek ukončiť využívanie Služieb Prevádzkovateľa alebo Tretej osoby bez predchádzajúceho oznámenia o tejto skutočnosti.
 2. Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je oprávnený komunikovať Používateľovi správy overovacieho, bezpečnostného alebo upozorňujúceho charakteru, a to najmä z dôvodu ochrany práv Používateľa alebo iných Používateľov.

VII. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ nemá voči Používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so Službami poskytovanými na Serveroch okrem povinností uvedených v príslušných právnych predpisoch, Podmienkach, resp. v Osobitných podmienkach žiadne iné ďalšie povinnosti.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah Príspevkov ani za diskusie a ich obsah vo fóre na Serveroch, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv Používateľmi. Prevádzkovateľ je oprávnený nezverejniť obsah alebo Príspevky Používateľa, obmedziť alebo zamedziť prístup ostatných Používateľov k obsahu alebo Príspevkom Používateľa, pokiaľ je takýto obsah alebo Príspevky vyhodnotený ako sporný alebo porušujúci Podmienky alebo Osobitné podmienky.
 3. Prevádzkovateľ neposkytuje Používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Služieb.
 4. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu Používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie Služieb na Serveroch na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť Servery, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
 5. Pri ukončení poskytovania Služieb Prevádzkovateľom a používania Služieb Používateľom, majú Prevádzkovateľ a Používateľ zákonné práva, ak z toho vyplynú. V prípade sankcionovania Prevádzkovateľa za porušenie povinností Používateľa uvedených v týchto Podmienkach, Osobitných podmienkach alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie Používateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu Prevádzkovateľovi v celom rozsahu.

VII. Osobitné ustanovenia týkajúce sa poskytovania Služieb Tretími osobami

 1. Používateľ berie na vedomie, že registráciu prostredníctvom Používateľského konta zabezpečovaného Prevádzkovateľom môžu svojim používateľom poskytovať aj Tretie osoby, ktorým to Prevádzkovateľ umožní, resp. ktoré majú s Prevádzkovateľom uzatvorenú osobitnú dohodu alebo iný vzťah a ktoré poskytujú na Servroch svojim používateľom neplatené alebo platené služby.
 2. V prípade, ak dochádza k registrácií Používateľa z dôvodu jeho záujmu využívať službu Tretej osoby, tieto Podmienky sa s výnimkou ustanovení o registrácií vzťahujú a uplatnia aj na vzťah medzi Používateľom a Treťou osobou. Tretia osoba v takom prípade vystupuje v pozícií prevádzkovateľa a poskytovateľa služby a voči Používateľom ako aj obchodným partnerom si musí splniť všetky právnymi predpismi vyžadované povinnosti.

Zodpovednosť za škodu

 1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva Služby Serverov výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov, ani za spôsob akým Služby využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie Služieb Používateľom, či tretími osobami.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním Služieb.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania Služieb alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 4. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Serveru, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť Server bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Služieb na Serveri, ako aj spôsobených nefunkčnosťou, chybovosťou, alebo činnosťou iných Používateľov či z iných dôvodov.

XI. Reklamačný poriadok a zodpovednosť za vady

 1. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že platené služby Serverov budú poskytované riadne a včas. V prípade, vyskytnutia sa vád poskytovaných platených služieb je Prevádzkovateľ povinný tieto vady bezodkladne odstrániť.
 2. V prípade záujmu o reklamáciu za platené služby je Používateľ oprávnený písomne kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese info@strechaonline.sk (alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky).
 3. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.
 4. Prevádzkovateľ je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.
 5. Ak Používateľ, ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo ak na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Používateľ právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č.  391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“). Počas alternatívneho riešenia sporov Používateľ – spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, môže začať konanie aj spôsobom uvedeným v čl. XII. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27“, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. V prípade cezhraničného sporu má Používateľ – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

XII. Riešenie sporov online

 1. Podľa článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, Používateľ, ktorý je spotrebiteľom má právo svoje práva a nároky, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu (kúpnej zmluvy alebo zmluvy o službách online) s Prevádzkovateľom, uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie sporov online (ďalej len „RSO“) zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou Komisiou. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený využiť platformu RSO na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Platforma RSO je prístupná online na webovom sídle:
 2. Používateľ môže Prevádzkovateľa kontaktovať na e-mailovej adrese: info@strechaonline.sk

XIII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia. Na otázky neupravené týmito Podmienkami ani Osobitnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka; pokiaľ Používateľ nie je spotrebiteľom, na otázky neupravené Podmienkami a ani Osobitnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 2. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať Služby bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov platených Služieb.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok, pokiaľ tieto zmeny budú vyžiadané zmenou Služieb, skutkového stavu, právnych predpisov, technickými možnosťami Prevádzkovateľa alebo inými okolnosťami, ktoré vyplynú z potrieb Prevádzkovateľa. V prípade, že dôjde k zmene Podmienok, Používateľ bude o aktuálnom znení Podmienok informovaný spolu s odkazom na úplné znenie Podmienok. Používateľ je zároveň oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto Podmienok na ktoromkoľvek Serveri Prevádzkovateľa. V prípade, ak Používateľ so zmenami Podmienok nesúhlasí je oprávnený zrušiť svoju registráciu v zmysle bodu 1 článku V Podmienok resp. v prípade, ak ide o neregistrovaného Používateľa, prestať používať Služby Prevádzkovateľa. Ak Používateľ pokračuje v používaní Služieb, má sa za to, že so zmenami Podmienok súhlasí.
 4. Používateľ je pri využívaní Služieb povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto Podmienkach alebo Osobitných podmienkach, môže Prevádzkovateľ v súlade so zákonom poskytnúť všetky dostupné informácie o Používateľoch (vrátane súkromných údajov Používateľa) oprávneným orgánom.
 5. Podmienky platia súčasne s Osobitnými podmienkami pre Servery prevádzkované spoločnosťou BigMat Slovakia družstvo. Používateľ sa rovnako zaväzuje dodržiavať aj Osobitné podmienky, ak užíva aj Službu, na ktorú sa Osobitné podmienky vzťahujú.